تا حالا با نرم افزار های مربوط به دیتابیس کار کرده اید؟ با دستورات مقدماتی sql و کاربرد آن ها آشنا هستید؟ در مقاله های مربوط به SQL و t-sql به مفاهیم دیتابیس و ابزار های کاربردی ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس پرداخته شد. پس از شناخت اس کیو ال، آگاهی از دستورات sql بسیار مهم و ضروری می باشد. برای اینکه بتوانید دستورات مقدماتی sql را بشناسید و از آن ها استفاده نمایید، مطالعه یک مقاله کامل بسیار کمک کننده خواهد بود. با کمک این مقاله می توانید به شناخت دلخواه خود درباره دستورات مقدماتی sql برسید.

آنچه در این مقاله می آموزید

دستورات مقدماتی SQL

 

دستورات SQL | بی لرن

 

دستور Select

یکی از دستورات مقدماتی sql دستور Select می باشد که برای انتخاب اطلاعات مورد نظر در یک یا چند جدول مورد استفاده قرار می گیرد. فراموش نکنید که نتیجه جستجو را در یک جدول جداگانه به شما نمایش داده می شود. ساختار کلی دستور select به صورت زیر می باشد.

نام ستون یا ستون های مورد نظر Select 

نام جدول From 

 

مثال:

در این مثال می خواهید نحوه انتخاب و مشاهده ستون های Name و Family را از جدول Student، به شما نمایش بدهیم.

Student Table
Grade City Major Family Name Student ID
    ۱۸ Tehran Hard Ware Rezaee Ahmad ۴۱۲۵۲۲۱۴
     ۱۴ Karaj Soft Ware Amiri Ehsan ۱۰۷۲۴۱۱۳
    ۱۷ Tehran  Hard Ware Hosini Zahra ۱۰۲۵۴۸۶۱
    ۱۶ Bam Soft Ware Ahmadi Sahar ۲۷۳۶۵۱۸۷

 

مثال
کد

Select Name , Family

From Student

 

خروجی
Family Name
Rezaee Ahamd
Amiri Ehsan
Hoseini Zahra
Ahmadi Sahar

 

اگر بخواهید تمام ستون های جدول را انتخاب نمایید، می توانید از علامت (*) در کد نام ستون استفاده کنید. با این علامت به راحتی می توانید تمام ستون های جدول را انتخاب نمایید تا در خروجی نمایش داده شود. به کد زیر توجه نمایید.

 

* Select 

From Students

 

 

بنر مقاله t-sql | بی لرن

 

دستور DISTINCT

اگر در جدول خود مقادیر تکراری داشته باشید و بخواهید در خروجی خود، مقادیر تکراری نمایش داده نشود، می توانید از واژه DISTINCT در کنار select خود استفاده نمایید. به جدول و مثال زیر توجه کنید. 

Orders Table
Order Number Company
 ۱۰۱۲ Dell
 ۱۰۱۴ Sega
 ۱۰۱۶ Dell
 ۱۰۱۸ Sony

 

مثال
کد

Select DISTINCT Company

From Orders

 

مثال ۱
خروجی
Company 
Dell
Sega

Sony

 

مثال ۲
کد

Select Company

From Orders

 

خروجی
Company 
Dell
Sega
Dell
Sony

 

دستور Where

دستور where یکی از پرکاربرد ترین دستورات مقدماتی sql به حساب می آید که برای افزودن شرط یا شرط های مختلف برای محدود کردن نتایج جستجو و استخراج نتایج دقیقتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از این دستور باید آن را پس از دستور Select و تعیین ستون ها از جدول مورد نظر بنویسید. دستور Where دارای عملگر های مختلفی همچون AND ، OR، پرانتز و … می باشد که به وسیله آن می توانید چندین شرط را با هم ترکیب نمایید. عملگر های دیگر این دستور به صورت زیر می باشد.

عملگر  مفهوم
= برابر با – مساوی
!= نا برابر با – نامساوی
> کوچکتر یا کمتر
>= کوچکتر مساوی
< بزرگتر یا بیشتر
<= بزرگتر مساوی
Between مابین دو مقدار
Like تعیین یک قالب برای جستجو

به مثال زیر توجه نمایید.

 

Student Table
Grade City Major Family Name Student ID
۱۸ Tehran Hard Ware Rezaee Ahmad ۴۱۲۵۲۲۱۴
۱۴ Karaj Soft Ware Amiri Ehsan ۱۰۷۲۴۱۱۳
 ۱۷ Tehran Hard Ware Hosini Zahra ۱۰۲۵۴۸۶۱
۱۶ Bam Soft Ware Ahmadi Sahar ۲۷۳۶۵۱۸۷
۱۹ Tehran Soft Ware Razavi Hesam ۳۵۶۵۴۴۱۵

 

مثال
خروجی
ورود
Family Name

Select Name , Family

From Students

“Where City = ” Tehran 

Rezaee Ahmad
Hoseini Zahra
Razavi Hesam

 

عملگر AND

مثال
خروجی
ورود
Family Name

 Select Name , Family

From Students

“Where City = ” Tehran

AND Grade > 15

Rezaee Ahmad
Razavi Hesam

 

عبارت like

از این عبارت می توانید برای مشخص کردن یک قالب خاص در جستجوی خود استفاده نمایید. به مثال های زیر توجه نمایید.

مثال ۱: نام دانشجویانی که شهر محل سکونت آنها با حرف K شروع می شود.

Select Name From Students

“%Where City like “K

مثال ۲: نام دانشجویانی که نام شهر محل سکونت آنها به an ختم می شود.

Select Name From Student

“Where City Like “%an

مثال ۳: نام دانشجویانی که شهر محل سکونت آنها دارای حروف st است.

Select Name From Student

“%Where City Like “%st

مثال ۴: نام دانشجویانی که شهر محل سکونت آنها ۶ حرفی بوده و با حرف T شروع می شود.

Select Name From Student

“—–Where City Like “T

دستور Insert

می توانید برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول از دستور مقدماتی sql به نام insert استفاده نمایید. ساختار دستور Insert به صورت زیر می باشد.

 

نام جدول Insert into 

( مقدار ۱ ، مقدار ۲ ، … ) Values 

 

دستور Update

دستور update یکی دیگر از دستورات مقدماتی sql می باشد که برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و جایگزینی آن به یک مقدار جدید مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دستور به صورت زیر می باشد.

نام جدول Update 

نام فیلد = مقدار جدید Set 

نام فیلد = مقدار قبلی Where 

 

تغییر اطلاعات در بیش از یک فیلد در رکورد

نام جدول Update 

 … ،فیلد ۱ = مقدار جدید ۱ ، فیلد ۲ = مقدار جدید ۲  Set 

  … ،فیلد ۱ = مقدار قبلی ۱ ، فیلد ۲ = مقدار قبلی ۲ Where

 

دستور Delete

اگر بخواهید اطلاعاتی را حذف نمایید، می توانید از این دستور که یکی از کاربردی ترین دستورات مقدماتی sql به حساب می آید، استفاده نمایید.

نام جدول Delete From 

نام و مقدار یک فیلد از رکورد مورد نظر Where 

 

دستور Order By

دستور Order By یکی دیگر از دستورات مقدماتی sql می باشد که به وسیله آن می توانید اطلاعات جدول را بر اساس مقادیر یک یا چند ستون مشخص را با برحسب های شاخص همچون ترتیب حروف الفبا، بزرگتر یا کوچکتر بودن اعداد و …مرتب نمایید. ساختار این دستور به صورت زیر می باشد.

(SELECT column_name(s

FROM table_name

[ORDER BY column_name(s) [ASC|DESC

دستور Group By

دستور یکی از مهم ترین و کاربردی ترین دستورات مقدماتی sql می باشد که می توانید از دستور Group By برای دسته بندی یک ستون بر حسب مقادیر مشابه فیلد های موجود در ستون دیگر استفاده نمایید. اگر ساختار این دستور را نمی دانید می توانید در کادر زیر، ساختار آن را مشاهده نمایید.

(SELECT column_name, aggregate_function(column_name

FROM table_name

WHERE column_name operator value

GROUP BY column_name

 

دستور Having

دستور Having یکی از دستورات شرطی در دستورات مقدماتی sql می باشد که برای ایجاد شرط در توابع مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این از این دستور می توانید برای اعمال شرط بر روی ستون ها استفاده کنید. فراموش نکنید که دستور Having با دستور Group By در کد نویسی استفاده می شود. دلیل استفاده از Having در ایجاد شرط بر روی توابع sql این می باشد که کاربر برای ایجاد شرط در توابع نمی تواند از دستور Where استفاده کند. برای مشاهده ساختار دستور Having به جدول زیر توجه نمایید. 

(SELECT column_name, aggregate_function(column_name

FROM table_name

WHERE column_name operator value

GROUP BY column_name

HAVING aggregate_function(column_name) operator value

 

توابع (Aggregate)

توابع به دلیل داشتن مدل های مختلف، به عنوان جالب ترین دستور در بین دستورات مقدماتی sql به حساب می آید.

تابع Count

جهت شمارش تعداد رکورد ها استفاده می شود که خروجی این تابع ۳۲ بیتی است.

تابع Count-Big

این تابع برای شمارش تعداد رکورد ها مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که خروجی این تابع ۶۴ بیتی است

تابع Sum

این تابع برای نمایش مجموع اعداد یک فیلد استفاده می شود.

تابع Max

این تابع بیشترین مقدار یک فیلد را نمایش می ‌دهد.

تابع Min

این تابع کمترین مقدار یک فیلد را نمایان می کند.

تابع Avg

این تابع برای مشخص کردن میانگین مقادیر یک فیلد استفاده می شود.

تابع Var

این تابع واریانس مقادیر یک فیلد را مشخص می کند.

join چند جدول

انواع join در دستورات مقدماتی sql به صورت زیر می باشد.

 • Inner Join
 • Left Outer Join
 • Right Outer Join
 • Full Outer Join
 • Self Join

انتقال اطلاعات یک جدول به جدول دیگر

برای انتقال اطلاعات یک جدول به جدول دیگر در دستورات مقدماتی sql می توانید از روش های زیر استفاده نمایید.

 • Select into

زمانی که می خواهید از این دستور استفاده نمایید، نباید جدول مقصد را بسازید.

لیست فیلد ها  / Select *  

نام جدول مقصد Into 

نام جدول مبدا From 

 • Insert Select

باید قبل استفاده از این روش، جدول مقصد را ایجاد نمایید.

نام جدول مقصد(فیلد ۱, فیلد۲, …) Insert 

 … , فیلد۱, فیلد۲  Select 

نام جدول مبدا From 

 

دستور NULL

مفهوم مقدار NULL

 • در دسترس نیست
 • هنوز اختصاص نیافته است
 • غیر مشخص است
 • غیرقابل بکارگیری است

نکات مهم در استفاده از مقدار NULL

 • می توان با دستور SELECT مقدارهای NULL را انتخاب کرد.
 • می توان برای آن ها از عملگر محاسباتی استفاده نمود.
 • هرگونه عملیات ریاضی بر روی مقدار NULL نتیجه ی NULL دارد.
 • استفاده از CONSTRAINT های PRIMARY KEY و NOT NULL در یک ستون باعث جلوگیری از درج مقدار NULL در آن ستون  می شود.

دستور ALIAS (نام مستعار)

شما با استفاده از دستور نام مستعار که به عنوان جذاب ترین دستورات مقدماتی sql به حساب می آید می توانید، در زمان استفاده از دستور select به جای نام اصلی جدول یک نام مستعار مشخص نمایید. برای استفاده از این دستور می توانید از ۲ روش زیر استفاده نمایید.

 • استفاده از AS

; SELECT first_name AS NAME FROM contacts

 

 • بدون AS

; SELECT first_name NAME FROM contacts

 

اگر نام مستعاری که برای جدول خود انتخاب کرده اید، دارای فاصله یا کاراکتر های خاص ( ! _ – و ….) باشد، باید از علامت “ “ استفاده نمایید.

 

; SELECT first_name “NAME!= “ FROM contacts

 

; SELECT first_name AS “NAME” FROM contacts

 

عملگر الحاق (CONCATENATION)

این عملگر با علامت || تعریف می شود و به وسیله آن می توانید مقدارهای چند ستون که از نوع کاراکتری می باشند را در زمان نمایش اطلاعات به هم متصل نمایید.

در تصویر زیر با کمک عملگر الحاق، دو ستون LAST_NAME و JOB_ID را با هم متصل شده اند و به وسیله نام مستعار EMPLOYEES نمایش داده می شوند.

 

عملگر الحاق | بی لرن

 

رشته های LITERAL

رشته های LITERAL یکی دیگر از دستورات مقدماتی sql می باشد که برای تعریف مجموعه ای از کاراکتر، عدد یا تاریخ تعریف مورد استفاده قرار می گیرد. 

شما به وسیله این رشته می توانید، یک عبارت خاص را برای نمایش در هر سطر از داده مشخص نمایید.

 

رشته های | بی لرن

 

سخن پایانی

یکی از موضوعات مهم درباره کار کردن SQL، شناخت دستورات مقدماتی sql و کار با آن ها می باشد. در صورتی که شناخت بهتری نسبت به دستورات sql داشته باشید، کار با اس کیو ال و دیگر ابزار های ذخیره سازی داده در دیتابیس برای شما راحت تر می شود. در این مقاله به طور کامل به معرفی دستورات مقدماتی sql از قبیل دستور Select، دستور Delete و … پرداخته شده است که به راحتی می توانید با آن ها آشنا شوید.

برای دریافت پاسخ سوالات خود و بهره مند شدن از تجربه اساتید خبره و دیگر دوستانتان در کمپین آموزشی بی لرن می توانید سوالات خود را در کافه گپ و گفت مطرح نمایید و در سریعترین زمان، پاسخ سوال خود را دریافت نمایید. همچنین می توانید با عضویت در کمپین آموزشی بی لرن، از دوره های آموزشی رایگان و کاربردی در زمینه های مختلف به صورت تخصصی و حرفه ای بهره مند شوید. با توجه به مسیر یادگیری در زمینه های مختلف می توانید برای شروع طراحی سایت از آموزش MySQL بهره مند شوید.