اشتراک 1 ماه

دسترسی به دوره های طراحی سایت
هزار تومان 399
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به آپدیت های جدید
 • ارتباط مستقیم و آنلاین با استاد(1 ساعت)
 • دسترسی به کافه گپ و گفت
 • 5 روز اعتبار اضافه
 • دسترسی به دوره html5 و css 3
 • دسترسی به دوره Grid
 • دسترسی به دوره Flex
 • مبانی طراحی UI و UX (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره انیمیش سازی
 • دسترسی به دوره sass (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره طراحی واکنشگرا

اشتراک 2 ماه

دسترسی به دوره های طراحی سایت
هزار تومان 699
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به آپدیت های جدید
 • ارتباط مستقیم و آنلاین با استاد(۴ ساعت)
 • دسترسی به کافه گپ و گفت
 • 10 روز اعتبار اضافه
 • دسترسی به دوره html5 و css 3
 • دسترسی به دوره Grid
 • دسترسی به دوره Flex
 • مبانی طراحی UI و UX (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره انیمیش سازی
 • دسترسی به دوره sass (در حال ضبط)​
 • دسترسی به دوره طراحی واکنشگرا

اشتراک 3 ماه

دسترسی به دوره های طراحی سایت
هزار تومان 999
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به آپدیت های جدید
 • ارتباط مستقیم و آنلاین با استاد (۸ ساعت)
 • دسترسی به کافه گپ و گفت
 • 15 روز اعتبار اضافه
 • دسترسی به دوره html5 و css 3
 • دسترسی به دوره Grid
 • دسترسی به دوره Flex
 • مبانی طراحی UI و UX (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره انیمیش سازی
 • دسترسی به دوره sass (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره طراحی واکنشگرا
اقتصادی