اشتراک ۱ ماه

دسترسی به دوره های طراحی سایت
هزار تومان ۲۹۹
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به آپدیت های جدید
 • ارتباط مستقیم و آنلاین با استاد(۱ ساعت)
 • دسترسی به کافه گپ و گفت
 • ۵ روز اعتبار اضافه
 • دسترسی به دوره html5 و css 3
 • دسترسی به دوره Grid
 • دسترسی به دوره Flex
 • مبانی طراحی UI و UX (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره انیمیش سازی (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره sass (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره less (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره طراحی واکنشگرا (در حال ضبط)

اشتراک ۲ ماه

دسترسی به دوره های طراحی سایت
هزار تومان ۵۹۹
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به آپدیت های جدید
 • ارتباط مستقیم و آنلاین با استاد(۴ ساعت)
 • دسترسی به کافه گپ و گفت
 • ۱۰ روز اعتبار اضافه
 • دسترسی به دوره html5 و css 3
 • دسترسی به دوره Grid
 • دسترسی به دوره Flex
 • مبانی طراحی UI و UX (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره انیمیش سازی (در حال ضبط)​
 • دسترسی به دوره sass (در حال ضبط)​
 • دسترسی به دوره less (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره طراحی واکنشگرا (در حال ضبط)

اشتراک ۳ ماه

دسترسی به دوره های طراحی سایت
هزار تومان ۹۹۹
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به آپدیت های جدید
 • ارتباط مستقیم و آنلاین با استاد (۸ ساعت)
 • دسترسی به کافه گپ و گفت
 • ۱۵ روز اعتبار اضافه
 • دسترسی به دوره html5 و css 3
 • دسترسی به دوره Grid
 • دسترسی به دوره Flex
 • مبانی طراحی UI و UX (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره انیمیش سازی (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره sass (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره less (در حال ضبط)
 • دسترسی به دوره طراحی واکنشگرا (در حال ضبط)
اقتصادی