۷ زبان برنامه نویسی فراگیر در سال ۲۰۱۸

در این مطلب 7 زبان برنامه نویسی فراگیر در سال 2018 بررسی می کنیم. توسعه نرم افزار یک زمینه پویا است.  زبان های برنامه نویسی جدید ،فریمورک و فناوری ها می ...