انواع ویروس ها در کامپیوتر

شما به عنوان کاربران کامپیوتر، حتما اسم ویروس های کامپیوتری را شنیده اید. آیا انواع ویروس ها در کامپیوتر را می شناسید؟ تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که ...