#20727
مدیریت سایت
مدیرکل

مربوط به ارسال و دریافت داده‌ها:

curl URL                دریافت محتوای یک صفحه از URL

curl -O URL            دانلود فایل از URL و ذخیره در فایل با همان نام

curl -o <نام فایل> URL  دانلود فایل از URL و ذخیره در فایل با نام مشخص

curl -L URL             دنبال کردن لینک‌های معتبر برای دریافت محتوا

curl -i URL             نمایش هدر درخواست HTTP به جای محتوا

curl -I URL             نمایش هدر فقط بدون محتوا

curl -X POST -d “data” URL  ارسال داده به URL با استفاده از روش POST

curl -X PUT -d “data” URL  ارسال داده به URL با استفاده از روش PUT

curl -X DELETE URL      ارسال درخواست DELETE به URL

 

مربوط به فایل‌ها:

curl -F “file=@path/to/file” URL  ارسال فایل به URL از طریق فرم

curl -T path/to/file URL          ارسال فایل به URL با استفاده از روش PUT

curl -T – URL                     ارسال داده به URL از stdin با استفاده از روش PUT

 

مربوط به امنیت:

curl -u username:password URL    احراز هویت با نام کاربری و رمزعبور

curl –cert cert.pem URL        ارسال درخواست با استفاده از گواهی SSL

 

مربوط به اطلاعات و عملکرد:

curl -v URL            نمایش جزئیات فنی از درخواست و پاسخ

curl –trace output.txt URL  ذخیره جزئیات فنی در یک فایل

curl -w “%{time_total}\n” -o /dev/null -s URL  نمایش زمان کل اجرای درخواست

 

مربوط به پروکسی و شبکه:

curl -x proxyhost:port URL   استفاده از پروکسی برای ارسال درخواست

curl –interface eth0 URL   ارسال درخواست از طریق رابط شبکه خاص

 

مربوط به مدیریت کوکی:

curl -c cookies.txt URL      ذخیره کوکی‌ها در یک فایل

curl -b cookies.txt URL      بارگیری کوکی‌ها از یک فایل

curl -b “name=value” URL    ارسال کوکی به URL

 

مربوط به متفرقه:

curl –user-agent “custom-agent” URL  تنظیم نام مشخصی برای عامل کاربری

curl –limit-rate 100k URL       محدود کردن نرخ انتقال داده