#20123

سلام

تمامی این مراحل به ترتیب باید رو دستگاه مک با استفاده از ترمینال انجام بشود

دیسک خالی ایجاد می کند:

hdiutil create -o /tmp/Ventura -size 16384m -Volname Ventura -layout SPUD -fs HFS+J

 

دیسک ایجاد شده را مانت می کند:

hdiutil attach /tmp/Ventura.dmg -noverify -mountpoint /Volumes/Ventura

 

رسانه نصب را ایجاد می کند:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/Ventura –nointeraction

 

جدا کردن تصویر دیسک:

hdiutil eject -force /Volumes/Install\macOS\ Ventura

 

فایل CDR ایجاد می کند:

hdiutil convert /tmp/Ventura.dmg -format UDTO -o ~/Desktop/Ventura

 

CDR را به ISO تبدیل می کند:

mv -v ~/Desktop/Ventura.cdr ~/Desktop/Ventura.iso

 

فایل ها را پاک می کند:

rm -fv /tmp/Ventura.dmg