#20121

برای استخراج یک فایل فشرده چند قسمتی به یک فایل تک قسمتی در اوبونتو، می توانید از دستور زیر در ترمینال استفاده کنید:

فرض کنید فایل ها به شکل زیر هست

 


sample.zip.001

sample.zip.002

sample.zip.003

sample.zip.004

 

از این دستور استفاده می کنیم

 


cat sample.zip.* > sample.zip

 

دستور بالا  همه فایل های چند قسمتی (sample.zip.001، sample.zip.002، sample.zip.003، sample.zip.004) را در یک فایل به نام sample.zip به هم متصل می کند.

هنگامی که فایل فشرده تک قسمتی را دارید، می توانید محتویات آن را با استفاده از دستور زیر استخراج کنید:

 


unzip sample.zip