دستورات پیش پردازنده در زبان c

همانطور که می دانید پیش ‌پردازنده‌ها برنامه‌‌هایی هستند که برای ایجاد داده های خروجی (جدید) بر روی داده های ورودی (اولیه) پردازش انجام می دهند و اطلاعات را برای کامپیوتر ...