با زدن این دکمه به آخرین دوره ای که در حال دیدن و مطالعه آن بودید می روید.