صاحب امتیاز این دامنه آقای مهندس ربیع زاده می باشد که خدمات اصلی این وبسایت تولید آموزش کامپیوتر به صورت ویدیو ضبط شده می باشد.